DLHOPISY ISTROKAPITAL

Spoločnosť ISTROKAPITAL, a.s., so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2470/B vydala dňa 15.12.2017 zabezpečené dlhopisy na doručiteľa v celkovej menovitej hodnote 230.857.000,- EUR. Predmetné dlhopisy boli vydané s nulovým kupónom so splatnosťou 31.12.2023.

POVINNE ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLUHOPIS ISTROKAP.CZ10, 00/16

Společnost ISTROKAPITAL CZ a.s., se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, registrační číslo: 289 63 156, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B15571 („Emitent“) vydala ku dni 10.12.2009 vlastní dluhopisy ISIN CZ0003501694, s pevným úrokovým výnosem 10% p.a. v celkové jmenovité hodnotě 150.000.000 EUR („Dluhopisy“). Dluhopisy byli úplně splacené v souladu se zněním emisních podmínek ke dni 10.12.2016.

Výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti ENERGOCHEMICA SE

16. srpen 2016

Společnost ISTROKAPITAL SE oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti ENERGOCHEMICA SE se jmenovitou hodnotou 55 EUR za jednu akcii.

Povinná nabídka převzetí byla uveřejněna dne 17.6.2016 a doba její závaznosti skončila dne 15.7.2016 s tím, že poslední možný den vypořádání uplynul 15.8.2016.

Společnost ISTROKAPITAL SE v rámci povinné nabídky převzetí neuzavřela žádné smlouvy o koupi akcií ENERGOCHEMICA SE a její podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech tak zůstává ve výši 49,84%.

VEŘEJNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

17. června 2016

Dnešního dne byl uveřejněn nabídkový dokument pro povinnou nabídku převzetí akcií společnosti ENERGOCHEMICA SE. Navrhovatelem je společnost ISTROKAPITAL SE která dne 29. března 2016 získala 46,25 % podíl na hlasovacích právech společnosti ENERGOCHEMICA SE, a to úpisem nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ENERGOCHEMICA SE. Minoritní akcionáři tak mají na základě nabídky převzetí možnost, nikoli však povinnost, za uvedenou cenu společnosti ISTROKAPITAL SE své akcie prodat.

J&T Banka je agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí. Ve své roli shromažďuje od akcionářů akceptace nabídky, vypořádává převody akcií a vyplácí akcionářům protiplnění za převedené akcie. Podrobnosti o nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití naleznete níže:

Povinná nabídka převzetí týkající se akcií společnosti ENERGOCHEMICA

Formulář pro přijetí nabídky

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy

(formulář lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a s přílohami poslat na adresu v něm uvedenou)

ENERGOCHEMICA SE – povinná nabídka převzetí

Společnost ISTROKAPITAL SE oznamuje, že dne 29. března 2016 získala 46,25 % podíl na hlasovacích právech společnosti ENERGOCHEMICA SE, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a to úpisem nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ENERGOCHEMICA SE.

Celková hodnota upsaných akcií činí 71.000.050,- EUR, tj. 1.797.721.266,- Kč, což odpovídá ceně 550,- EUR, tj. 13.926,- Kč za akcii.

Po nabytí podílu musí společnost ISTROKAPITAL SE učinit nabídku převzetí všem ostatním akcionářům ENERGOCHEMICA SE, a to do 30 dnů ode dne nabytí podílu.

Emisie cenných papierov emitovaných v ČR

Povinně zveřejňované informace

Dlhopisy ISTROKAP.CZ10, 00/16

Společnost ISTROKAPITAL CZ a.s. („Emitent“) zahajuje ke dni 10.12.2009 vydávání dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 150.000.000 Euro, s pevnou úrokovou sazbou 10% p.a., splatných v roce 2016, ISIN CZ0003501694 („Dluhopisy“).

Infolist

Dlhopisy CZ

121 KB

Prílohy

Výroční zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s. za rok 2014

14.9 MB

Informace o přijatém úvěru

204 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 31.3.2010

1.2 MB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 30.9.2011

143 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 31.3.2012

153 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 30.9.2010

189 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 31.3.2011

135 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 30.9.2012

0.9 MB

Emisní podmínky ISTROKAPITAL CZ 10,00/16

142 KB

Pololetní zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s., za 1. polrok 2010

296 KB

Pololetní zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s., za 1. polrok 2011

595 KB

Pololetní zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s., za 1. polrok 2012

379 KB

Prospekt ISTROKAPITAL CZ 10,00/16

644 KB

Výroční zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za rok 2009

2.4 MB

Výroční zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s.,

1.2 MB

za rok 2010

2.4 MB

Výroční zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za rok 2011

2.0 MB

Oprava výroční zprávy společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za rok 2011

379 KB

Oprava pololetní zprávy společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za 1. polrok 2012

6.8 MB

Výroční zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za rok 2012

0.9 MB

Oznámení o schůzi vlastníků dluhopisů

19.6 KB

Plná moc - formulár Istrokapitál CZ

19.9 KB

Pověření - formulár Istrokapitál CZ

150 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 31.03.2013

98 KB

Rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů

1.7 MB

Pololetní zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s. za I. pololetí 2013

6.9 MB

16.09.2013 - Oprava Výroční zprávy společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za rok 2012

6.9 MB

16.09.2013 - Oprava Výroční zprávy společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za rok 2012

173 KB

25.11.2013 - Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 30.09.2013

173 KB

02.12.2013 - Informace o výplatě výnosů z dluhopisů

41 KB

Výroční zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s., za rok 2013

1.7 MB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s., k 30.3.2014

171 KB

Pololetní zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za 1. pololetí 2014

17.1 MB

Oprava výroční zprávy společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za rok 2013

17.1 MB

25.11.2014 - Informace o výplatě výnosů z dluhopisů

207 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s. k 30.09.2014

2.3 MB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s. k 31.03.2015

2.4 MB

Pololetní zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za 1. pololetí 2015

1.7 MB

Informace o přijatém úvěru

206 KB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s. k 30.09.2015

166 KB

03.12.2015 - Informace o výplatě výnosů z dluhopisů

208 KB

Výroční zpráva ISTROKAPITAL CZ, a.s. za rok 2015

3.6 MB

Čtvrtletní výsledky hospodaření ISTROKAPITAL CZ, a.s. k 31.03.2016

187 KB

Pololetní zpráva společnosti ISTROKAPITAL CZ, a.s. za 1. pololetí 2016

1.6 MB

Informace o výplatě jmenovité hodnoty a výnosů z Dluhopisů

334 KB

Čtvrtletní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2016

178 KB

Emisie cenných papierov emitovaných v SR

Regulované informácie

Dlhopis ISTROKAPITÁL 1

Obchodná spoločnosť ISTROKAPITAL SE, so sídlom 41 – 43 Klimentos street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia Cyprus, Reg.č.:SE2, zapísaná v Register of Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Departement of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, vydala dlhopisy dňa 6.12.2005, s pohyblivou úrokovou sadzbou /12M EURIBOR + 3%/, v menovitej hodnote dlhopisu 16 596,96 EUR. Dlhopisy boli splatené v roku 2009.

Infolist

Dlhopis IK1

117 KB

Prílohy

Portfólio projektov